Skip to main content

Общи условия за ползване

Общи условия за ползване на онлайн аптеката Ava Pharmacy

Настоящите общи условия представляват споразумение между Вас и Аптеката и уреждат правилата за ползване на сайта и на информацията на него, условията за поръчване, заплащане, доставяне, отказване и връщане на стока от него, гаранцията за поръчаната стока и редът за упражняване на евентуални рекламации. С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие се съгласявате, че сте запознати и приемате условията по-долу.
В случай, че не желаете да се обвързвате с настоящите Общи условия, то следва да прекратите използването на този Сайт.
За всяко нарушение на Вашите потребителски права по Закона за защита на потребителите, имате право да сигнализирате Комисията за защита на потребителите на телефон: 0700 111 22.

1. Обща информация
Интернет страницата (сайтът) е разработена и се поддържа от аптека „Ава фармаси“ наричано в тези условия за краткост Аптеката. Аптеката е собственост на фирма “Бета КОМ ООД “,  седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. Сухата река , бл.17, вх.Б. Търговското дружество е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Аптеката притежава съответните разрешения, по смисъла на чл. 228, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеката на дружеството, разрешително номер АП- 2129 / 26.11.2020г., адрес на онлайн аптеката гр. София, ул. Деян Белишки 58 с ръководител Борис Александров Аршинков. Аптеката е регистрирана по ЗДДС и работи в съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни, Закона за електронната търговия, Закона за медицинските изделия, Закона за здравето, Закона за храните, Наредба № 47/2004 за изискванията към хранителните добавки и другите нормативни актове, уреждащи предлагането на продуктите, описани в този сайт.
Ако желаете да осъществите контакт с Аптеката, можете да направите това на следните адреси и номера:

Адрес по регистрация: България, гр.София, ул. Деян Белишки 58
Адрес за кореспонденция: България, гр.София, ул. Деян Белишки 58 (адрес на онлайн аптеката)
Телефон:  и +359 877254466 , както и E-mail: info@ava.quaxen.info

Контрол върху дейността на Аптеката се осъществява от Изпълнителната агенция по лекарствата, град София, 1303, ул. Дамян Груев 8, тел. + 359 2 890 35 55 , факс: + 359 2 890 34 34.

2. Търговски характер на сайта
Сайтът предлага възможност да разглеждате и закупувате през него стоки и свързани с тях рекламни и информационни услуги. Всички стоки, посочени на сайта могат да бъдат закупени с изключение на тези, за които е изрично отбелязано, че не могат. Всички стоки и услуги, които могат да бъдат поръчани през сайта са ясно обозначени като такива.
Всички транспортни и банкови услуги, които са свързани с доставката на поръчаната стока, не се предлагат от Аптеката, а от съответните търговци, които са ясно посочени и Аптеката не работи като техен представител. При използването на услугите на тези търговци възниква самостоятелно правоотношение между Вас и тях. Моля да проверите условията на тези търговци при ползването на тяхната услуга, защото Аптеката не може да следи за изпълнението на задълженията, възникнали за Вас или тях по това правоотношение. Аптеката действа като Ваш представител пред куриерската фирма и нейно задължение е да и предостави информацията за доставката на стоката, която Вие сте попълнили в заявката. Ваша е отговорността за верността на информацията за доставка и за заплащането на сумата към транспортната фирма. Недоставянето на стоката поради невярна информация за място и час на доставка може да породи задължение за Вас да заплатите допълнителна сума на куриерската фирма за повторно или всяка следващо посещение. В случай, че не желаете да заплащате такива допълнителни суми, за Вас съществува възможността да получите стоката лично или чрез упълномощен представител в следния офис на Аптеката: България, гр.София, ул. Деян Белишки 58, аптека “Ава фармаси“.
Аптеката не носи отговорност за изпълнението на задълженията на куриерската фирма, които задължения са поети директно от тях към Вас или от Вас към тях. Единствената отговорност на Аптеката във връзка с доставката на стоката и предоставянето на транспортната услуга е тази, да Ви бъде доставена стоката при обявените от нас и договорени с Вас условия.
С извършването на поръчка за стока от сайта, Вие влизате в договорно отношение единствено с Аптеката.
Отговорността на Аптеката произтича от Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия и ясно обозначена в настоящите общи условия.

Сайтът предлага различни услуги и стоки, сред които лекарства (предлагани без рецепта), хранителни добавки, хомеопатични продукти или продукти, представяни с лечебно въздействие, козметика, почистващи препарати и др., както и информационни и други услуги, посочени в сайта.
Всички стоки и услуги, освен изрично обозначените като безплатни, се предлагат срещу заплащане, като цената им е изрично и детайлно посочена в информацията за всеки продукт. Ние гарантираме, че цената, която ще заплатите ще съответства напълно с посочената на сайта. В случай, че това не е така, се задължаваме да Ви възстановим незабавно платената от Вас в повече сума.
Използването на сайта не води до възникването на каквито и да било задължения за Вас да купите стока, която е налична в сайта или да поръчате извършването на информационна или друга свързана с продажбата на стоки от сайта услуги. Респективно, ние като Аптека не поемаме задължение да доставим стока, която е разглеждана от Вас или за която сте поискали информация.

3. Оформяне на поръчката
За да извършите Вашата поръчка, моля следвайте указанията на сайта. Процесът е автоматизиран и лесен за следване. Полетата маркирани като задължителни трябва да бъдат попълнени. За защитата на попълнените от Вас лични данни, моля вижте точката „Зашита на личните данни” от настоящите общи условия.
МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВИЕ НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ВЕРНОСТТА НА ПОПЪЛНЕНИТЕ ОТ ВАС ДАННИ И ПРЕДОСТАВЕНАТА ОТ ВАС ИНФОРМАЦИЯ!
Цените, които са посочени на сайта срещу продуктите са окончателни. В случай на промяна на цените от Аптеката или от търговците, които ги предлагат, такава промяна, извършена след изпращането на Вашата поръчка не обвързва нито Вас, нито нас и Вие ще получите стоката срещу заплащането на цената, посочена в направената от Вас поръчка.

МОЛЯ, ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО В РЕЗУЛТАТ НА ХАКЕРСКИ АТАКИ ИЛИ ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ИЗВЪРШЕНИ БЕЗ НАШЕ ЗНАНИЕ И/ИЛИ СЪГЛАСИЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА ДА ПОЗВОЛИ ПОРЪЧВАНЕТО НА СТОКИ ОТ ВАШЕ ИМЕ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА. ТОВА СЕ ИЗВЪРШВА ВИНАГИ БЕЗ НАШЕ СЪГЛАСИЕ И ВИ МОЛИМ ДА НИ УВЕДОМИТЕ СВОЕВРЕМЕННО, АКО ТАКЪВ СЛУЧАЙ Е НАЛИЦЕ. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ, АКО ВИЕ НЕ СТЕ ПОРЪЧВАЛИ СТОКАТА, ЗА ВАС НЕ ВЪЗНИКВА НИКАКВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА КАКВИТО И ДА БИЛО СУМИ КЪМ АПТЕКАТА. МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ В ТАЗИ СЛУЧАИ АПТЕКАТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИМУЩЕСТВЕНИ ИЛИ НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ, КОИТО ВИЕ ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА СТЕ ПРЕТЪРПЕЛИ, КАКТО И ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ В РЕЗУЛТАТ НА ДОСТАВКАТА НА СТОКИ, КОИТО НЕ СТЕ ПОРЪЧВАЛИ.
МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ АПТЕКАТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИМУЩЕСТВЕНИ ИЛИ НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ, КОИТО ВИЕ ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА СТЕ ПРЕТЪРПЕЛИ, КАКТО И ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ В РЕЗУЛТАТ НА ДОСТАВКАТА НА СТОКИ, ПОРЪЧАНИ ОТ ВАС.
В СЛУЧАЙ, ЧЕ АПТЕКАТА ПРЕТЪПИ ВРЕДИ В РЕЗУЛТАТ НА СТОКА, ПОРЪЧАНА ОТ ВАС ЗА ТРЕТИ ЛИЦА, ВИЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ОБЕЗЩЕТИТЕ АПТЕКАТА ЗА ВСИЧКИ, ПОНЕСЕНИ ОТ НЕЯ ВРЕДИ.

4. Приемане на поръчката
Вашата поръчка се счита за приета, ако са изпълнени следните условия:
•    Вие сте се съгласили с настоящите общи условия, което става както при ползването на сайта, така и чрез кликването на бутона: „Съгласен съм и приемам настоящите общи условия!”.
•    Вашата поръчка е оформена съгласно изискванията на т. 3 от настоящите общи условия
•    Ние сме потвърдили Вашата поръчка – виж т. 5 от настоящите общи условия
•    Вашето плащане за пълния размер на дължимата сума е получено или в случай, че сте се съгласили плащането да се извърши с наложен платеж – сте предоставили необходимата информация (адрес за доставка, адрес за издаване на фактура, ДДС регистрация и трите имена или фирмата на получателя). Ние Ви изпращаме мейл с информация за извършеното от Вас плащане веднага след получаването на парите и в случай, че има разлика в сумата Ви уведомяваме за това. Потвърждение на плащането не се извършва в случай, че сте отбелязали, че желаете да платите при условията на наложен платеж.

5. Потвърждаване на поръчката
След като изпратите поръчката, ние веднага и автоматично я обработваме и в случай, че в нея няма грешки, ние Ви изпращаме мейл с потвърждение на получената поръчка.
В случай, че сте поръчали стоката при условията на наложен платеж, и/или в случаите, когато сте поръчали стоката без да се регистрирате като потребител на сайта, то за потвърждаването на поръчката е задължително да предоставите и телефон, на който ние ще Ви се обадим за потвърждаването на извършената поръчка. В случай, че телефонният номер е български и обаждането се извършва в рамките на територията на Република България, то обаждането е за наша сметка.

6. Плащания
Плащането за извършената от Вас поръчка можете да извършите по следните начини:
•    По банков път по следната банкова сметка:

•    С наложен платеж. Плащането се извършва на куриера при получаването на стоката. В случай, че Вие не заплатите поръчаната стока, то куриерът няма да Ви предостави стоката.

7. Доставка

Безплатна доставка при поръчки на стойност над 65лв с тегло до 1кг до офис на Еконт.

Ние доставяме поръчките Ви чрез следните куриери:

Цените за доставка на всяка от куриерските фирми са дадени на техните страници. Сайтът www.ava.quaxen.info  използва куриерски модул, който Ви позволява да изчислите цената на Вашата доставка в реално време, като се възползвате от нашата отстъпка в цената за доставка. Важат тези цените, които са изписани повреме на поръчването, като те могат да бъдат променяни от куриерските фирми без предизвестие за това.

Моля, да имате предвид, че Вие като потребител и куриерската фирма влизате в самостоятелно правоотношение относно извършването на транспортната услуга и Аптеката действа единствено като Ваш представител при поръчването на доставката на стоката.

Подробна информация за тарифите на съответната куриерска фирма и другите условия на извършваната от куриерската фирма услуга, можете да намерите на страниците на съответните фирми. С поръчването на стоката Вие потвърждавате Вашето изрично съгласие изпълнението на транспортната услуга да започне преди получаването на договора за доставка.

Цените за доставка  ще видите преди да завършите поръчката си. Цената се изчислява в реално време, докато правите своята поръчка. 

– СПИДИ  (www.Speedy.bg)

Цените за доставка с СПИДИ ще видите преди да завършите поръчката си. Цената се изчислява в реално време, докато правите своята поръчка. 

От Понеделник до Петък, поръчвате до 12:00ч на обяд и получавате пратката между 14:00-18:00 часа в същия ден при наличност на продуктите в аптеката.

8. Гаранция за стоката и рекламации
8.1. Ние ще Ви изпратим стоката, отбелязана от Вас във Вашата поръчка в поръчаното от Вас количество. Ние гарантираме, че в случай на разминаване на изпратената стока, с поръчаната от Вас, което разминаване е съществувало при доставянето й и се прояви до една седмица от доставянето на стоката, то ние ще отстраним несъответствието изцяло за наша сметка в срок до един месец от деня, в който получим Вашата рекламация. Всички рекламации се правят от Вас или от упълномощено от Вас лице или на място в Аптеката или се изпращат на електронната поща на Аптеката, посочена в този сайт или на адреса на Аптеката, посочен в началото на тези общи условия. Рекламацията се счита за получена в деня на постъпването й в пощата или в електронната поща на Аптеката и при условие, че сме получили обратно стоката, която Ви е била изпратената във вида, в който сте я получили – виж по-долу т. 8.3. Рекламацията трябва да съдържа следното минимално съдържание: Вашето име, датата и номера на извършената от Вас поръчка, датата на получаване на стоката, видът на несъответствието и адресът, на който да бъде изпратена новата стока или начинът за получаването на новата стока.
8.2. При несъответствие на доставената стока с договора за продажба, Вие имате право да предявите рекламация, като поискате доставка на стока, отговаряща напълно на поръчаната от Вас. Разноските по връщането на стоката са за сметка на потребителя, а разноските по привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба, включително разходите по новата доставка на стоката, са за сметка на Аптеката.
8.3. Рекламации относно стоката се приемат, в случай, че стоката не е използвана и не е променяна по какъвто и да било начин, опаковката й не е нарушена по какъвто и да било начин (за опаковка не се считат пликовете и другите опаковъчни материали, използвани за превоза на стоката, различни от фабричната опаковка на стоката). Ваше задължение е да съхранявате стоката с дължимата грижа и съобразно инструкциите за съхранение на производителя до датата на връщането й на Аптеката. Рекламация на стоката не се приема, в случай, че стоката е с изтекъл срок на годност.
9. Отказ от договора и връщане на стоката
Вие имате право да се откажете от сключения с нас договор и да върнете поръчаната от Вас стока в срок до 7 (седем) работни дни след получаването й. За Вашият отказ от договора, Вие не сте длъжни да посочвате основание, но ние ще Ви бъдем благодарни, ако ни уведомите за причината за връщането й. Връщането на стоката е допустимо, ако са изпълнени следните условия: стоката не е използвана, стоката е върната в ненакърнен вид и опаковка. Опаковка не включва материалите, използвани за нейния превоз от куриерската фирма.
Транспортните разходи по връщането на стоката са за Ваша сметка.
След получаването на стоката от нас, ние ще възстановим платените от Вас суми за стоката. На възстановяване подлежи единствено стойността на стоката, заедно с платените от Вас данъци за нея. По специално, без това да противоречи на останалите разпоредби на тези общи условия, на възстановяване не подлежат следните разходи: транспортните разходи по изпращането й до Вас и банковите комисионни, платени от Вас за извършването на плащането.

10. Получаване на стоката
Получаването на стоката се извършва с приемането й от представителя на куриерската фирма. За получаване се счита и случаят, когато на посочените от Вас час и дата за място на доставка не сте били намерени Вие, член на Вашето семейство или упълномощено от Вас лице, което да я получи. Обичайният срок за доставка е до три работни дни от приемането на поръчката. Максималният срок за доставка на стоката е до 30 дни от изпращането на поръчката по предвидения в тези общи условия ред. При получаването на стоката, Вие имате право да я прегледате и в случай, че забележите несъответствия с Вашата поръчка да не я приемате. В случай, че не я приемете, моля в седем дневен срок да ни уведомите за констатираното от Вас несъответствие. В случай, че констатираното от Вас несъответствие не е налице, то заплатените от Вас суми не подлежат на възстановяване.
В случай, че не разполагаме с поръчаните от Вас стоки в момента на поръчката, Вие имате право да поръчате друга стока на същата цена или да се откажете от договора.

11. Отказ от поръчката
Вие имате право да се откажете от поръчката от момента, в който тя е приета съгласно настоящите общи условия (виж т. 4 от настоящите общи условия) до момента на предаване на поръчаната от вас стока на съответната куриерска фирма. Обичайният срок за предаване на стоката за превоз е два часа от приемането на поръчката. В такъв случай всички платени от Вас суми ще Ви бъдат възстановени по посочена от Вас банкова сметка в срок до три работни дни от получаването от наша страна на Вашето заявление за отказ от поръчката и банковата сметка, по която желаете да Ви се върнат парите. Банковите разноски по извършването на превода са за Ваша сметка.

12. Използване на информацията от сайта за самолечение или като медицинска консултация
Настоящата страница няма за цел да Ви стимулира да закупите или употребявате стоките, за които Ви даваме информация. Информацията в сайта не е предназначена за самолечение, нито да подпомогне или насърчи такова. Бета Kом ООД  не носи отговорност за предприето самолечение от Ваша страна въз основа на информация, налична или получена от сайта.
Чрез сайта не се препоръчва използването и не се потвърждават качествата на никой от споменатите в сайта продукти, лекарства, здравни заведения, процедури и т.н. Чрез страницата Вие имате възможност да зададете въпроси относно продукт/и. Отговорите на тези въпроси ние Ви изпращаме на посочения от Вас мейл за обратна връзка и можем да ги публикуваме на страницата. Предоставената информация в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, давани от квалифициран лекар. Затова Ви насърчаваме да се консултирате с квалифицирано медицинско лице преди всяка употреба на лекарства или други продукти с лекарствено въздействие, предлагани чрез сайта или преди да решите да съобразите поведението си с получените отговори, публикуваните в сайта статии, информационни карета, коментари в чатовете в реално време или друга информация, предоставена Ви от сайта.

13. Достоверност на информацията
Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка на и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право – “Бета Kом ООД“ по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.
“Бета Kом ООД“ не изключва възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически или човешки фактори и не носи отговорност в тази връзка.
Ние отговаряме единствено за информацията, налична на сайта. Не отговаряме за информацията, налична в сайтовете, към които нашата страница препраща.

В рамките на това, нашата отговорност към Вас обхваща следното:
•    Ние отговаряме за точното възпроизвеждане на сайта на информацията за стоките, предоставена ни от производителите. Ние си запазваме правото да посочваме или не използваните в сайта имена на производители и на други източници на информация.
•    Ние отговаряме за верността и актуалността на информацията, ако тя произхожда от нас.
Ние не отговаряме за:
•    Полезността и начинът на използване на информацията от Вас
•    Ние не отговаряме, че своевременно ще обновяваме информацията при постъпване на нова информация от производителите
•    Верността и актуалността на информацията, предоставена ни от производителите
•    Верността на мненията, публикувани на страницата
•    Непрекъснатата или безпроблемна работа на сайта
•    Наличието на вируси, червеи, троянски коне или друг „лош” софтуер на сайта, както и за вреди, които сте понесли от такъв софтуер в резултат от посещението на сайта. Ние полагаме усилия такъв софтуер да не се качва на сайта, както и своевременно да го премахваме, затова Ви молим, ако сте забелязали такъв софтуер или сте били заразени от него да ни уведомите своевременно, за да имаме възможност да вземем съответните мерки.
Ако имате въпроси или желаете по-детайлна информация за продуктите от сайта можете да се обърнете за съдействие към служителите ни, в съответните ни аптеки или в офиса на дружеството на телефоните, посочени в началото на настоящите условия.

14. Промяна на данните и информацията на сайта
Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление.

15. Информация, събирана и съхранявана от сайта
Ползването на сайта не е обвързано и не изисква задължителна регистрация. В случай, че поръчвате стока без да се регистрирате, то моля да имате предвид условията на този сайт, които се отнасят до потвърждаването на поръчки без регистрация.
При регистрация е необходимо да получим и съхраним вашия e-mail адрес и лична парола за достъп. Единствено по ваше желание може да споделите с нас информация, която на сайта ще бъде обозначена като „по желание” (или подобно). Тази информация може да включва неизключително, следните данни:
•    Информация, дефинираща профил на регистриран потребител, включваща собствено и фамилно име, потребителско име, пол, възраст
•    Информация за комуникация и контакти – е-mail за контакти, телефонен номер, адрес.

16. Автоматично събирана информация, независимо дали посетителят е регистриран или не.
Всеки, които не желае да се регистрира, за да се възползва от пълната функционалност на сайта, ще може да разглежда продуктите и цените на сайта, да чете ревюта и да се възползва от приложенията. В този случай ние автоматично събираме информация относно страниците, които се посещават, часа и времето на посещение, колко време е продължило ползването на сайта, колко време е отнело за зареждане на сайта и всяка страница, как точно се ползва, кои продукти и услуги разглеждат и коя е цената, която е привлякла посетителското внимание, TCP/IP адрес на посетителя, информация за интернет връзката, тип и версия на браузъра, операционна система и платформа, web адреса, който ви е препратил към нас и web адреса, които посещавате след нас. Нашият сървър не събира тази информация с цел да открие самоличността на потребителя, използващ страницата, както и събраната информация не се ползва за подобни цели.

17. Използване на събраната информация
Събраната от сайта информация се използва за:
•    Поддръжка и надеждно функциониране на сайта;
•    Предоставяне на желаните от Вас информация и услуги;
•    Персонализиране на услугата съгласно потребителски профил;
•    Комуникация с Вас;
•    Изпращане на Newsletters и промоционални предложения;
•    Извършване на проучвания и подобрения в предлаганите от нас услуги;
•    Установяване и отстраняване на технически нередности;
•    Анализ на поведението на сайта;
•    Анализ на поведението на потребителите;
•    Изготвяне на обобщени маркетингови доклади, които не разкриват самоличността на респондентите;
•    Развитие и подобряване на предлаганите от нас услуги;
•    Подаване на необходимата трафик информация към рекламодатели;
•    Определяне на най-популярните страници, продукти и оферти;
•    Привличане на рекламодатели, благодарение на които услугата ще може да функционира безплатно за всички посетители;
•    Доказателства при решаване на спорове и искове.

18. Защита на личните данни
“ Бета Kом ООД“ е регистрирано като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни. Като потребител Вие декларирате, че предоставяте личните си данни доброволно и сте съгласен Аптеката да ги използва за целите на Вашето идентифициране за целите на извършването на поръчката и доставката на стоката и за другите цели, посочени в тези общи условия.
В базата данни на “ Бета Kом ООД“, Вие получавате пълна защита на личната Ви информация. Ние използваме предоставените от Вас лични данни, за да идентифицираме Вашия достъп до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Наше задължение е да не предоставяме Вашите данни на трети лица, освен в случаите, когато законът ни задължава.
При регистрирация, ние запазваме попълнените от Вас данни в нашата база данни и при следващи поръчки, тази информация автоматично излиза в заявката и не е необходимо да я подавате наново, освен в случай, че има промени в нея. Моля да имате предвид, че при попълване на заявката, ако вече сте въвеждали Ваши данни, ние приемаме за актуални последно попълнените от Вас данни и се съобразяваме с тях при оформянето на поръчката. Запазването на данните и използването им при последващи поръчки не означава, че между страните се сключва договор за периодична или постоянна доставка.
Моля да имате предвид, че Аптеката не носи отговорност за имуществени и неимуществени вреди и пропуснати ползи, като кражба или загуба на данни (лични и/или други) и информация, в резултат на хакерски атаки и/или злоумишлени действия на трети лица, извършени без знанието и съгласието на Аптеката.

18.1 Относно бисквитките:
„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които онлайн магазинът използва, за да направи потребителското изживяване по-ефективно.
Законът постановява, че ние можем да съхраняваме „бисквитки“ на Вашето устройство, ако такива са абсолютно необходими за работата на настоящия сайт. За всички други видове „бисквитки“ е необходимо Вашето одобрение.
Настоящият сайт използва различни видове „бисквитки“. Някои от тях са свързани с услуги на трети страни, които се показват на нашите страници.
Можете по всяко време да промените или оттеглите Вашето съгласие от Декларацията за „бисквитки“ на нашия уебсайт.

Прочетете повече в графа Декларация за поверителност„.

19. Авторско право
Цялото съдържание на този сайт, включително съдържанието на тези общи условия, е предмет на авторското право на “Бета Kом ООД“ с всички запазени права и законни последици в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при спазване на разпоредбите на настоящите общи условия.

20. Ограничения при използването на информацията и при работата със сайта
Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате сайта или информацията, съдържаща се на него, да използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт и/или информацията от него без предварително изрично разрешение на “ Бекском ЕООД“. Всяко позоваване на информация от настоящия сайт трябва да съдържа изрично посочване на източника на информацията, т.е. настоящия сайт, както и да бъде точно възпроизвеждане на информацията.
Забранява се използването на информация от настоящия сайт с цел уронване името или престижа на “Бекском ЕООД “.

21. Връзки с други сайтове
Вие нямате право без предварително разрешение да добавяте хипервръзки (линкове) към този уеб сайт или към индивидуални продукти или страници в сайта.
Сайтът използва рекламни фирми, които са трети страни, за показването на реклами, когато посещавате сайта. Възможно е тези фирми да използват информация (която не включва Вашето име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно посещенията Ви на този и други уебсайтове с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за Вас. Ако искате да получите повече информация за тази практика и да научите с какъв избор разполагате, за да не се използват тези данни от съответните рекламни фирми, се свържете с нас.

Български фармацевтичен съюз – www.bphu.eu
Изпълнителна Агенция по Лекарствата към министерството на здравеопазването – www.bda.bg
Столичната регионална здравна инспекция – www.srzi.bg
Комисията за защита на потребителите – www.kzp.bg
Българска Агенция по безопасност на храните – www.babh.government.bg